SchroniskoSchronisko Górskie PTTK na Leskowcu im. Czesława Panczakiewicza

Rezerwuj nocleg

Schronisko Górskie PTTK na Leskowcu im. Czesława Panczakiewicza

Wyznacz trasę

Pogoda

temperatura: 27°C / 14°C
zachmurzenie małe

Gościniec PTTK na Równicy (Ustroń)

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY”

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, o kapitale zakładowym 3 860 500,00 zł.

                                                                 o   g   ł   a   s   z   a

pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu hotelowego:

Gościniec PTTK na Równicy  (43-450 Ustroń)

Objęcie obiektu w dzierżawę nastąpi 15 października 2018 roku. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „PRZETARG – RÓWNICA”  składać należy w siedzibie Spółki bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia  27 lipca 2018 roku do godz. 14 00  (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:

- oferty programowej prowadzenia obiektu,

- oferty dotyczącej wysokości czynszu dzierżawnego za pełny rok dzierżawy, nie mniej jednak niż 108 000,00 złotych netto (wobec faktu, iż należność czynszowa jest obciążona podatkiem VAT należy uściślić czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto),

- deklaracji przeprowadzania na własny koszt prac remontowych w obiekcie, ewentualnie jego modernizacji. Spółka gotowa jest rozważyć zawarcie umowy długoterminowej w przypadku znaczącej wartości deklarowanych nakładów,

- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),

- ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,

- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sp. „Karpaty” dla celów postępowania przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9  lub tel.: 18-443-86-10, 33-812-62-62, 601-158-515.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi  oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

                                                                                  Zarząd Spółki z o.o.

                                                                                  Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”


Data: 2018-07-12

Miejsce: